thebest.VELIKO.INFO
 
    "Велико Инфо - The Best" - Безплатна Новина Няма!
     За Великотърновска област Начало І За Търново І За Арбанаси І За Региона
 
 
Република България е разделена на 28 административно-териториални единици, наречени области. Една от тях е област с административен център гр. Велико Търново.
Областта е разделена на 10 общини, които упражняват местната власт и местното самоуправление. Общините се управляват от кметове и Общински съветници, избрани от населението на общината.
Тези общини са: Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол.
В областта работят 3 университета: ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, който е втори по големина университет в България. В Университета се обучават студенти по хуманитарни, икономически специалности и информационни технологии. Във Велико Търново се намира и Националният военен университет “Васил Левски”. В гр. Свищов се намира Стопанска Академия “Д.А. Ценов” – висше учебно заведение с изключителни традиции в подготовката на кадри с висше икономическо образование.
Област Велико Търново се намира в Централна Северна България. Общата й площ е 4 666 691 дка., което представлява 4,2% от площта на страната. Населението на областта е 294 668 души и представлява 3,6% от населението на страната.
Област Велико Търново заема изключително благоприятно географско положение. Територията й съчетава планински, хълмист и равнинен релеф. Има наличие на разнообразни видове плодородни почви - черноземни и сиви горски. Климатът е умерено континентален със средна годишна температура на въздуха 11,50С. Гранична за областта на север е река Дунав, където се намира гр. Свищов - пристанищен град, осъществяващ връзката на страната по р. Дунав със страните от Централна Европа.
Областта разполага с богат горски фонд, който е съхранил в себе си голямо разнообразие от дивеч.
Екологичната обстановка в областта непрекъснато се подобрява, поради липса на сериозни замърсители на околната среда и водите. Това е следствие от настъпилата промяна в индустрията и селското стопанство през последните 10 години. В резултат на това, произвежданата селскостопанска продукция от територията на областта е екологично чиста.
Географското разположение на област Велико Търново в Централна Северна България я прави кръстопът на важни транспортни артерии - национални и международни. През нея преминава един от десетте международни транспортни коридори - МТК N 9 Хелзинки-Москва-Букурещ-Александруполис. Коридор N 9 осъществява връзката на Европа с Азия и Близкия изток. Той се явява връзка с МТК N 7 река Дунав, МТК N 8 Адриатика-Черно-море и МТК N 4 в участъка София-Свиленград.
В посока Запад-Изток през територията на областта преминава националната автомагистрала Хемус с направление София-Варна.
Наличието на международно летище в гр. Горна Оряховица, оборудвано с най-модерна техника, е едно от най-изразените преимущества на транспортната инфраструктура на областта. Летището е с 24 часов режим на работа и приема товарни, пътнически и чартърни полети от страни от Европа, Азия и Африка.
Обособеният в гр. Горна Оряховица железопътен възел е вторият с национално значение за Републиканската железопътна карта след гр. София. В Горна Оряховица се пресичат част от европейската линия Е-680 в частта й София-Варна и направление по европейска линия Е-95 Русе-Г.Оряховица-Подкова. Тези линии са категоризирани в европейското съглашение за комбинирани превози.
На север област Велико Търново има за граница река Дунав. Тук е разположен гр. Свищов с изградено речно пристанище, осигуряващо връзката на областта с централноевропейските страни, през които преминава река Дунав.
По показатели за съобщителна и телекомуникационна обезпеченост областта изпреварва показателите средно за страната. Общо за областта телефонната плътност е 97,11 (брой дом.тел.постове на 100 домакинства) при средно за страната 84,64. През гр. В. Търново преминава и участък от оптичния пръстен на страната.
В енергетиката област Велико Търново е център на един от седемте региона за страната. Съществуващите в областта 5 ВЕЦ и 3 ТЕЦ с локално значение не са достатъчни за покриване на енергийните й нужди. Ето защо се използват и енергийни ресурси от националната енергийна система.
 
 
   
 
 
 
 thebest.veliko.info І veliko.info І travelbg.info І bghoteli.info І ski.veliko.info І s&l.veliko.info
For information on menu properties, please see http://www.milonic.com/menuproperties.php